مرکز تحقیقات ام اس سینا

مصوبات مركز تحقیقات ام اس سینا مبنی بر همكاری در طرح های های پژوهشی خارج از مركز


1.    فقط در طرح هایی مشاركت صورت می پذیرد كه پروپوزال آن ها به تأیید شورای پژوهشی مركز رسیده باشد.
تبصره. در صورت مشترک بودن طرحی بین مرکز و مرکز تحقیقاتی دیگر، تفاهم نامه ی همکاری بین دو مرکز الزاماً بایستی در جلسه ی شورای پژوهشی به تصویب برسد.
2.    شورای پژوهشی تنها به بررسی آن دسته از طرح هایی كه در لیست اولویت های تحقیقاتی مركز می باشد می پردازد.
3.    یك نفر از اساتید راهنما بایستی عضو شورای پژوهشی مركز باشد.
4.    همكاری مركز با طرح های تحقیقاتی تأیید شده در شورا منوط به موافقت محقق با اعطای امتیاز نویسندگی اول یا مسئول مقاله به مركز می باشد.
تبصره. چنانچه طرح ارائه شده در قالب پایان نامه ی محقق باشد، امتیاز نویسنده گی مسئول بطور همزمان به مرکز تحقیقات ام.اس و مجری مورد نظر در پایان نامه تعلق می گیرد.
5.    پس از اتمام طرح، محقق ملزم به ارائه ی گزارش كامل نتایج به معاونت پژوهشی می باشد.
6.    در صورت مشترك بودن طرحی بین مركز تحقیقات ام اس و مركز تحقیقاتی دیگر، هزینه ها بین دو مركز بصورت مساوی تقسیم می گردد. چنانچه مركز تمامی هزینه ها را تقبل نماید، اولویت بندی نوشتن نام افراد مسئول در مقاله به عهده ی خود مركز می باشد.
7.    مركزهیچگونه تعهدی در قبال انجام سریعتر فرآیند تصویب پروپوزال نداشته و طبق روال عادی پروپوزال در اولین جلسه ی شورای پژوهشی مطرح خواهد شد.